Salgsvilkår

Dette dokumentet inneholder brukervilkår for NULL47 (organisert under Døgn AS org nr. 823 941 862) (også omtalt som «Tjenesten»).

Brukervilkårene gjelder for alle som har tilgang til Tjenesten, omtalt som «du», «deg» eller «brukeren».

Aksept av vilkår

Før du tar i bruk, laster ned eller oppretter bruker hos Tjenesten må du akseptere disse brukervilkårene og bekrefte at du er kjent med personvernerklæringen her. Dette gjøres i forbindelse med at du oppretter en bruker.

Om Tjenesten

NULL47 er en innholdsplattform. Tjenesten tilbyr brukerne en rekke innholdsprodukter som, men ikke begrenset til, Tv-serier, artikler, filmer, underholdningsprogrammer, dokumentarer m.m Tjenesten gir også brukerne en mulighet til å være med å publisere et begrenset innhold på plattformen, som ikke skjer via direkte opplastning, med via samarbeid med Tjenesten. I tilknytning til sine ulike innholdsprodukter tilbyr NULL47 brukerne sine relevant hjelp og tips, som brukerne kan dele videre. NULL47 vil også tilby brukerne å kjøpe relevante produkter eller opplevelser.

Brukerkonto

For å bruke Tjenesten kan du registrere deg som bruker med ulike innloggingsmetoder (e-post, mobilnummer, Google eller Apple). Passordet ditt er konfidensielt og kun til din personlige bruk. Hvis du gir andre tilgang til kontoen din, samtykker du til at disse personene handler på dine vegne og at du er bundet av eventuelle endringer de utfører på kontoen din, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i Tjenesten.

Når du registrerer deg hos Tjenesten vil det opprettes en konto på Døgn sin server, og alle data som registreres i Tjenesten, vil være tilknyttet denne kontoen. Brukerkontoen er personlig, og skal ikke deles med andre. Kontoen din fortsetter helt til det termineres.

Sletting av brukerkonto

Som bruker har du rett til å be om sletting av din konto og tilhørende data. Du kan gjøre dette ved å sende en e-post til post@null47.com og be om å få slettet kontoen din. NULL47 vil umiddelbart iverksette slettingen av kontoen din og alle personlig identifiserende data. Det er viktig å merke seg at denne handlingen ikke kan omgjøres, og at det vil føre til permanent sletting av all identifiserende informasjon tilknyttet din konto.

Data som allerede er anonymisert kan vi ikke lenger knytte til deg som bruker. Denne dataen vil derfor ikke bli slettet.

Varsling på e-post

Dersom vi har behov for å varsle deg eller gi informasjon av betydning for avtaleforholdet, vil vi kunne sende deg e-post med slik informasjon. Vi vil begrense omfanget av e-poster.

Pris og betalingsbestemmelser

Priser

Det foreligger ingen løpende abonnement ved bruk av Tjenesten, men en bruker kan velge å kjøpe et spesifikt produkt eller en spesifikk tilgang til deler av Tjenesten.

Prisene for Tjenesten fremgår av ordrebekreftelsen du har fått tilsendt i forbindelse med at du bestilte tilgang til den betalbare delen av Tjenesten. Ordrebekreftelsen inneholder den samlede prisen for den betalbare delen av Tjenesten, inkludert merverdiavgift og andre avgifter.

Dersom du ikke har betalt i henhold til avtalt pris og forfallsdato for den betalbare delen av Tjenesten, forbeholder vi oss retten til å sperre tilgangen frem til betaling er mottatt. Dette gjelder likevel ikke dersom annet følger av ufravikelig lovgivning.

Ved forsinket betaling forbeholder vi oss retten til å kreve forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven, ved purring vil det påløpe purregebyr.

Betalingsmåter

For å kunne bruke Tjenesten må du oppgi en eller flere betalingsmåter. Du gir oss tillatelse til å belaste enhver betalingsmåte som er tilknyttet kontoen din dersom betaling med den primære betalingsmåten blir avvist, eller ikke lenger er tilgjengelig for oss når vi skal belaste brukeren. Du er ansvarlig for eventuelle ubetalte beløp. Om en betaling ikke er oppgjort på grunn av utløpt betalingsmåte, manglende økonomisk dekning eller andre forhold, og du ikke avslutter kontoen, kan vi sperre tilgangen din hos Tjenesten til vi har belastet en gyldig betalingsmåte. For enkelte betalingsmåter kan utstederen belaste visse gebyrer, som for eksempel gebyrer på utenlandske transaksjoner eller andre gebyrer knyttet til behandlingen av betalingsmåten din. Lokale avgifter kan variere avhengig av betalingsmåten som brukes. Ta kontakt med tjenesteleverandøren av Betalingsmåten for mer informasjon.

Endringer i pris

Fra tid til annen kan vi endre priser hos Tjenesten. Vi varsler deg minst én måned før prisendringer hos Tjenestene trer i kraft. Hvis du ikke ønsker å akseptere prisendringen eller endringen i Tjenestene, kan du avslutte den betalbare tjenesten før endringen trer i kraft.

Angrerett

Ved meddelelse av opplysningene i dette punkt 7, anses du lovlig underrettet om angreretten, jf. Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (LOV-2014-06-20-27) («Angrerettloven»).

Ved bestilling av tilgang til Tjenesten får du tilgang til det digitale innholdet i Tjenesten umiddelbart. Før du får slik tilgang vil vi kreve samtykke fra deg, hvor du også erkjenner at angreretten dermed er bortfalt.

Dette innebærer at du ikke har normal angrerett, som vanligvis er på 14 dagers regnet fra dagen etter bestilling.

At du ikke har angrerett for Tjenesten følger av angrerettloven § 22 bokstav n) hvor det står at angrerett ikke gjelder for levering av digitalt innhold, når leveringen er begynt med ditt forhånssamtykke og du har erkjent at angreretten har gått tapt.

Når du får tilgang til Tjenesten har du samtykket til at du får tilgang til digitalt innhold umiddelbart og dermed bedt oss uttrykkelig om oppstart av leveransen før utløpet av angrefristen. Du må derfor også betale for de betalbare tjenestene tilbydd gjennom Tjenesten fra den dagen du får tilgang til slike betalbare tjenester.

Bruksrett

Brukere av Tjenesten får en ikke-eksklusiv begrenset bruksrett til Tjenesten, begrenset til de funksjoner som er gjort tilgjengelig til enhver tid, forutsatt at brukeren er ajour med sine betalinger og NULL47 ikke har noe utestående krav på betaling mot brukeren. Det er kun tillatt å benytte Tjenesten for de formål som er beskrevet i disse vilkårene. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av Tjenesten. Det er videre forbudt å forsøke å skaffe seg tilgang til uautoriserte deler av Tjenesten eller benytte Tjenesten på noen måte som brukeren med rimelighet bør forstå at kan være til skade for Døgn eller andre brukere. Det er ikke tillatt å legge inn innhold i Tjenesten som kan være ulovlig, bryte andres rettigheter, krenke noens personvern eller inneholde hatefulle eller skadelige ytringer.

Døgn forbeholder seg retten til å endre, modifisere, fjerne innhold og på et senere tidspunkt ta betalt for Tjenesten.

Immaterielle rettigheter

NULL47 eier alle rettigheter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, konseptet, designet, varemerkene, know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter. Rettigheter som oppstår ved bruk av Tjenesten vil også tilfalle NULL47.

Brukeren eier egne data, men NULL47 har rett til å anonymisere dataene og benytte disse til analyse og statistikk, samt til å forbedre egne tjenester og produkter.

Elektronisk kommunikasjon og markedsføring

Ved aksept av disse vilkårene godkjenner du at vi kan kommunisere med deg vedrørende bruk av Tjenesten elektronisk, det være seg via varslinger elektronisk, epost eller SMS, så lenge vi har et aktivt kundeforhold.

NULL47 ønsker å tilpasse relevant markedsføring til deg basert på din bruk av Tjenesten og opplysningene vi besitter om deg. Markedsføringen rettes til deg via Tjenesten, i sosiale medier eller gjennom annonsering på nett. Du vil kunne motta slik markedsføring når du benytter Tjenesten. Markedsføringen vil gjelde for eksempel ny funksjonalitet, funksjonalitet vi anbefaler for deg, tilbud fra våre partnere, våre andre tjenester eller lignende. For at vi skal bedrive markedsrettet kommunikasjon via e-post eller via andre kanaler der vi benytter personlig identifiserbar informasjon om deg vil vi innhente et særskilt samtykke til dette.

Nærmere om analyse og statistikk

NULL47 har rett til å gjennomføre analyse eller statistikk på loggført data. All data vil bli anonymisert i tråd med personvernlovgivning og NULL47 vil sikre overholdelse av krav til blant annet risikovurderinger for å kartlegge risikoer og sikre at all behandling av data skjer i samsvar med relevante personvernregler.

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres «som den er» og det kan forekomme endringer, tilpasninger og fjerning av innhold. NULL47 kan ikke garantere at Tjenesten er egnet for en bestemt bruk.

Det gis ingen garanti for at Tjenesten til enhver tid er tilgjengelig og Tjenesten kommer blant annet til å kunne være utilgjengelig ved feil, utførelse av vedlikehold, forbedringer, sikkerhetsoppdateringer og lignende.

Kontraktsbrudd

Ved kontraktsbrudd kan en part kreve erstatning fra den annen part, som med rimelighet kunne ha vært forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Brudd på vilkårene vil dessuten kunne medføre utestengelse fra Tjenestene og oppsigelse av eventuelle andre avtaler brukeren har med NULL47.


Varighet

Det er ingen bindingstid knyttet til bruken av Tjenesten. For den delen av Tjenesten som inneholder betalbart innhold vil du etter gjennomført kjøp ha tilgang til et begrenset innhold i en gitt tidsperiode. Du kan si opp brukeren når som helst og gå tilbake til gratisversjonen med begrenset funksjonalitet.

Kanselleringsprosessen er forskjellig avhengig av hvordan du opprinnelig gjennomførte bestilling for våre betalbare tjenester. Når du har kansellert den betalbare delen av Tjenesten, vil de betalbare tjenestene med eksklusivt innhold være aktivt for resten av perioden du har betalt for.

Endringer av vilkårene

NULL47 forbeholder seg retten til å revidere og endre brukervilkårene. I slike tilfeller vil brukeren få et spørsmål om å akseptere de nye vilkårene i Tjenesten, for å kunne fortsette å bruke Tjenesten. Endringer til gunst for brukeren kan implementeres uten ytterligere aksept.

Overdragelse

Døgn forbeholder seg retten til å overdra brukervilkårene i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse.

Fremgangsmåte for reklamasjoner og klage

Dersom du ønsker å klage eller reklamere på en av våre tjenester, kan du ta kontakt med oss på en av kanalene oppgitt under punkt 18 nedenfor. Vi vil orientere deg om videre håndtering av klagen.

Dersom du er forbruker, kan du også ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no. Du har også rett til å klage på Tjenestene ved å bruke «European Online Dispute Resolution Platform». Mer informasjon finnes her: https://www.forbrukereuropa.no/. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Kontaktinformasjon

NULL47

Døgn AS

Org. nr. 823 941 862

Solligata 2, 0254 Oslo

Epost: post@null47.com

Lovvalg og regulering

Brukervilkårene er underlagt norsk rett. Tvister om partenes rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved rettsmekling eller søksmål til Oslo tingrett.